All products of Wuxi ZOZEN Boiler Co., Ltd. are 100% factory inspected to ensure high quality. We have manufactured 6 series of 400 types of boilers, including steam boilers, hot water boilers, power station boilers, fire tube boilers, water tube boilers, CFB boilers, chain grate boilers, biomass fuel boilers, gas and oil boilers and waste heat Recovery boilers, products are widely used in manufacturing (chemical, coking, paper, food processing, etc.), thermal power plants, building materials and other industries.

Recommend Products

gas/oil fired boiler

1-20 t/h | 0.7-2 Mpa

biomass steam boiler

2 – 20 t/h | 1 - 2.5 Mpa

thermal oil heater

700 - 14000 KW

CFB steam boiler

35 - 75 t/h | 1.25 - 5.3 Mpa

Related Cases

Coal-fired Boiler

6tph SZL series boiler project

Location: Bangladesh

Equipment: SZL6-1.25-AII

Coal-fired Boiler

4 tph DZL series boiler Project

Location: Central Java, Indonesia

Equipment: DZL4-1.25-AII

Biomass-fired Boiler

20 tph SZL series boiler project

Location: Thailand

Equipment: SZL20-2.45-M

tai lieu hoc tap nqtw8 khoa xii dung cho can bo, dang …

Tai lieu hoc tap NQTW8 khoa XII dung cho can bo, dang …

2018-11-28 · - Công tác quán tri t, th ch hóa Ngh quy t ã ư c tri n khai tích c c. Nh ˘n th c c a h th ˚ng chính tr , toàn xã h i và ki u bào ta ˝ nư c ngoài v bi n, o ư c nâng lên. T ư duy h ư ng m nh ra bi n, phát huy ti m n ăng, l i th c a bi n phát tri n t n ư c ã ư c i m i.

Get a Quote
k Ế mÔi tr ƯỜng

K Ế MÔI TR ƯỜNG

2019-11-7 · Tái ch ế s ử d ụng tài nguyên thiên nhiên và n ăng l ượng. Nh ững chuy ến xe h ơi của các cá nhân ch ỉ v ới m ục tiêu duy nh ất là đư a ch ất th ải đế n các ph ươ ng ti ện tái ch ế có th ể gây nên thi ệt h ại môi tr ường l ớn h ơn do đốt cháy nhiên liêu so v ớ

Get a Quote
_

_

Read: 980

Tai lieu hoi dap NQTW8 khoa XII

2018-12-6 · th c qu n lý t ng h p, th ˚ng nh t v bi n da trên h sinh thái ch ưa theo k p v i yêu c u phát tri n và xu th th (i i. - Công tác lãnh o, ch , o vi c th c hi n Ngh quy t c a m t s ˚ c p y, chính quy n còn thi u th ư(ng xuyên, quy t li t. Chính sách, pháp lu ˇt v bi n ch ưa

Get a Quote
con nhà giàu

Con Nhà Giàu

2015-7-20 · ngó ngàn gì t ßi n óa. ã bi Ãt bên ch ×ng c ëa cô n Ñ giàu có l ßn c Êng nh m ông, nên cô ch ·ng h Å khi nào v Å rút r Ía nh m con ng m ái ta, nh mng mà ông ÿành lòng làm ng k, con r Ç t ßi th m ch ·ng có m Ýt O «n nào ông c «m m Ýt ÿ ×ng b ¥c mà cho chúng nó ÿi xe.

Get a Quote
+ Ö i kÍ nguy n hi

+ Ö I KÍ NGUY N HI

2015-5-25 · Các m mc này không n 9m trong n ai dung sách c oa Nxb mà ÿ ñ kc tìm th -y trên m )ng (ch ñ a rõ ai là ng ñ e i ÿ ñ a lên) và b ] sung vào ebook) 2

Get a Quote
phân tích nhân vật quan công và trương phi trong hồi trống

Phân tích nhân vật quan công và trương phi trong hồi trống

Em c m th y Thái phó Tô Hi n Thành qu là t m g ng sáng ấ ứđ ề ả ấ ế ả ấ ươ trong l ch s , th h chúng em soi mình.ị ửđể ế ệ 3/ Nêu ch ngh thu t:ủđề ệ ậ -Cách vi t s biên niên theo l i tóm l c v a tôn tr ng s th t v a tuân th theo ế ử ố ượ ừ ọ ự ậ ừ ủ trình t th i gian

Get a Quote
c l i không giàu tài nguyên thiên nhiên Đi u này có nh h ng ố …

c l i không giàu tài nguyên thiên nhiên Đi u này có nh h ng ố …

Nh ng chính sách h i nh p kinh t qu c t giúp Hàn Qu c thu hút ữ ộ ậ ế ố ế ố đ c m t l ng l n v n đ u t và công ngh t các n c khác trên th gi i. ượ ộ ượ ớ ố ầ ư ệ ừ ướ ế ớ Ngoài ra, vi c h i nh p kinh t qu c t này còn m đ ng cho vi c xu t kh u ệ ộ ậ ế ố ế ở ườ ệ ấ ẩ

Get a Quote
b c th d h i h ã n

B C TH D H I H ã N

2012-4-3 · Sau m t ¶êm ngh kho ò, nh &ng ng G i d c theo ¶ G ng n Þy th Úy ¶ øu th c äy ra sân mà h G ng thêm chút thanh khí ban mai, ¶ ú l Üy s c cho ¶ Þy ¶ mà ch ng ch i v i h Ei nóng s æp t i, nó s ô h "ng h (c l Øi t " gi thìn ¶ ön gi d äu.

Get a Quote
xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân

T p gi ng dùng cho H c viên cao h c Nghiên c u sinh) 42 Nguy n V n Th o(2006), Xây d ng Nhà n lãnh đ o c a c pháp quy n d i s ng, Nxb T pháp, Hà N i 43 Tuyên ngôn đ c l p n m 1945 c a Ch t ch H Chí Minh(1996), Nh ng giá tr ý ngh a th i đ i, Nxb Chính tr Qu c

Get a Quote